Maandag t/m vrijdag:
10.00 – 17.00 uur
Zaterdag:
09:00 – 18:00 uur
Zondag:
10:00 – 20:00 uur

Algemene Voorwaarden

CORENDON VOORWAARDEN

Geldig voor boekingen vanaf 9 januari 2020

GOfun is een handelsnaam van Corendon International Travel B.V. Wanneer wij het over ‘Corendon’ hebben, bedoelen wij daarmee ook ‘GOfun’.

Annulering

GOfun hanteert een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de reiziger. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, brengt GOfun de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:

- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 29ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 22ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 15de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 6de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: 100% van de reissom;

DEELANNULERING

1. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij de annuleringskosten zoals vermeld in deze voorwaarden verschuldigd.

2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

3. Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder beschreven.

4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd conform deze voorwaarden.

5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.

2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van artikel 9.2 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van artikel 9.2 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

AANBETALINGSKOSTEN VAN REISOVEREENKOMSTEN MET CORENDON

Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, vermeerderd met de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor of Corendon. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Indien tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing.

REISVERZEKERING

Iedere passagier is verplicht om uiterlijk bij aanvang van de reis in het bezit te zijn van een geldige reisverzekering.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zijn als aanvullende voorwaarden altijd van toepassing.

Versie: Januari 2020